mreport

BANGKOK PACIFIC STEEL CO., LTD.

บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด (BPS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกแปซิฟิค ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด ทุนจ…