M Report
งานแสดงสินค้า

E-SAN Industrial Fair 2019 "อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4" 28 ก.พ.-3 มี.ค. 2019 นี้

28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
 • Share :
 • 1,371 Reads   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้วางแผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางและประตูด่านหน้า ก้าวไปสู่กลุ่มประเทศ อินโดจีน เช่น ลาว พม่า เวียดนาม จีน กัมพูชา เพื่อประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดช่องทางการตลาด กลุ่มใหม่ การเพิ่มปริมาณการค้าผ่านแดน ด้านการท่องเที่ยว ด้านเงินทุน การศึกษา และเทคโนโลยีให้คล่องตัวมากขึ้น มีการเติบโตอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ากับการพัฒนาสร้างความมั่นคงทางการเจริญเติบโต รองรับการเปิดประเทศเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC )

ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ การคมนาคมขนส่ง และการศึกษา เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลืออันเป็นรากฐานสาคัญของความเจริญที่จะมีขึ้น มีสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันการศึกษาหลัก แหล่งผลิตบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นแรงขับเคลื่อนทาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางก้าวไปสู่ อินโดจีน เตรียมความพร้อมการเปิดประตูประเทศไทย เข้าสู่การแข่งขันในทุกๆ ด้านกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มภูมิภาคอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน” ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่น มีการขยายการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในทุกๆ ด้าน โดยการเติบโตดังกล่าวของจังหวัดขอนแก่นเกิดขึ้นจากภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรม ที่มีเป้าหมายย้ายฐานการผลิต และศูนย์บัญชาการทางธุรกิจมาที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น จนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ต้องพยายามผลักดันให้เกิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าต่างๆ และเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการควบคุมสาหรับอนาคตต่อไปด้วย ซึ่งรัฐบาลทุกสมัยก็ได้กาหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นหัวเมืองสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอีกด้วย

ดังนั้นจังหวัดขอนแก่น โดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จึงมีความประสงค์จะจัดงาน “ขอนแก่นอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่4 (KHONKAEN INDUSTRIAL FAIR 2019) ขึ้นเพื่อกระตุ้นและแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของเมืองขอนแก่น และหัวเมืองต่างๆตลอดเส้นทาง EWEC(East-West Economic Corridor) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนและผู้สนใจรวมทั้งเกิดการร่วมลงทุนหรือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบาย KHONKAEN MICE CITY อันทาให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีต่อจังหวัดและภูมิภาคอีกด้วย

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

 1. เพื่อแสดงศักยภาพของ จังหวัดขอนแก่น ถึงความเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน ตามแนวเส้นทาง EWEC(East-West Economic Corridor)
 2. เพื่อแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนและผู้สนใจรวมทั้งเกิดการร่วมลงทุนหรือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ
 3. เพื่อเป็นหนึ่งในงานระดับภูมิภาคสนับสนุนนโยบาย KHONKAEN MICE CITY เกิดการพัฒนาการค้า การลงทุน เกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อจังหวัดและภูมิภาค
 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
 5. แสดงศักยภาพ ความร่วมมือ ของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ของจังหวัด ขอนแก่นที่จะทาให้เป็นงานประจาปีของจังหวัดขอนแก่น และประจาภูมิภาค

วันเวลา สถานที่จัดงาน
ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2562
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น

ลักษณะของงาน (OUT LINE OF THE SHOW)

 1. งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม Machinery Equipment & Technology , Electrical Equipments & Related Industry , Material Handling Logistics, Machine Tools, Compressor, Pneumatic & Hydraulic, Renewable Energy และอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่ดาเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและหัวเมืองต่างๆ ตามเส้นทาง EWEC(East-West Economic Corridor) โดยผู้ซื้อ-ผู้ขายจากภาคอุตสาหกรรมของเมืองต่างๆตามเส้นทาง EWEC และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้ซื้อ-ผู้ขายจากส่วนกลาง
 2. การอบรม สัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
 3. การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและการให้คาปรึกษาด้านอุตสาหกรรม
 4. การจับคู่ธุรกิจระหว่าง ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย และตัวแทนจาหน่าย เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น
 5. มีกิจกรรม ที่จัดแสดงในงาน จากภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคีเครือข่าย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
E-MAIL : kkfti.ok@gmail.com
เบอร์โทร 043-227832
บริหารพื้นที่โทร 093-3265296(คุณเทพวรรณ์)
ฝ่ายประสานงาน 086-4584611(ฐรรศพร)
ฝ่ายบัญชี 097-3052299 (คุณมยุรี)

หรือ
บริษัทไมซ์โซลูชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
คุณเทพวรรณ์ 093-326-5296
คุณจีรศักดิ์ 099-712-2154
E-mail micesolution.th@gmail.com
thepphawan.t@gmail.com / k.design69@gmail.com
www.facebook.com/micesolution.kk.th/
https://m.facebook.com/Esan.Industrial.Fair/

ที่มา : M Report