M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ” 25-26 มี.ค. 64 นี้

อัปเดตล่าสุด 7 มี.ค. 2564
 • Share :

สถาบันยานยนต์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ”  (FMEA Requirement and Implementation Training Course:1st Editon 2019- AIAG-VDA) หลักสูตรที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือการป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดและคำนึงถึงความปลอดภัย ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ สถาบันยานยนต์

โดย FMEA เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design) และกระบวนการผลิต (Process) ซึ่งบุคลากรควรที่จะเข้าใจหลักการการวิเคราะห์ทั้ง PFMEA และ DFMEA โดยเนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้และสามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งสามารถหาวิธีการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 1. รับทราบและเข้าใจในรายละเอียดการทำกิจกรรม Process FMEA ในข้อกำหนดฉบับใหม่
 2. ลดปัญหาความผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร Process FMEA
 3. รับทราบและเข้าใจเทคนิคและหลักการ-แนวคิดในการพัฒนากระบวนการผลิต ที่มีการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม

 

รายละเอียดเนื้อหาฝึกอบรม

วันที่ 1

1.1 จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA)

 • วัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนข้อกำหนด AIAG-VDA FMEA
 • จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบในกระบวนการออกแบบ (Design FMEA)
 • จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบในกระบวนการผลิต (Process FMEA)
 • วัตถุประสงค์และ ขอบเขตการจัดทำเอกสาร FMEA

1.2 แนวคิดการวิเคราะห์ FMEA แบบ Six Step Process สำหรับ Process FMEA และ Design FMEA

 • Step # 1 : Scope Definition
 • Step # 2 : Structure analysis
 • Step # 3 : Function Analysis
 • Step # 4 Failure analysis
 • Step # 5 Risk analysis
 • Step # 6 Optimization

1.3 ขั้นตอนการทำ Process FMEA

 • 1stStep: Scope Definition: พิจารณากระบวนการทั้งหมดภายในโรงงานที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • 2ndStep: Structure Analysis>: การวิเคราะห์โครงสร้างจะถ่ายโอนข้อมูลที่รวบรวมมาในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตเพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของกระบวนการผลิต
 • 3rdStep: Function Analysis: เป็นการวิเคราะห์ถึงระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการจะมั่นใจได้ โดยการจัดอธิบายถึงกิจกรรมและวัตถุประสงค์สำคัญ ด้านสมรรถนะของผลิตภัณฑ์
 • 4thStep: Failure Analysis: ความล้มเหลวของฟังก์ชันต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไม่สอดคล้องข้อกำหนดความต้องการที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3

1.4 การจัดลำดับความเสี่ยง SOD (SOD Ranking chart)

 • ในขั้นตอนนี้มีการกำหนดวิธีป้องกันและควบคุมการตรวจจับรวมถึงการจัดอันดับความรุนแรงการเกิดและการตรวจสอบ จะมีการใช้แนวทางใหม่สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการ
 • หลักเกณฑ์การประเมิน Process FMES
  • การประเมินความรุนแรง (Severity)
  • การประเมินโอกาสการเกิดขึ้น (Occurrence)
  • การประเมินความสามารถการตรวจพบ (Detection)

วันที่ 2

2.1 วิธีการกำหนด Action Priority (AP)

วัตถุประสงค์หลักของการเพิ่มประสิทธิภาพคือการพัฒนากิจกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการปรับปรุงการออกแบบหรือกระบวนการ FMEA สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับการออกแบบหรือกระบวนการ

2.2 กิจกรรมกลุ่มการจัดทำ PFMEA

 • เปรียบเทียบ Worksheet หรือแบบฟอรมระหวาง Process FMEA 4 edition กับ New edition
 • การเปลี่ยน (Transition) Process FMEA 4 edition ไปสูForm worksheet กับ New edition และแบ่งกลุ่มลงมือทดลองปฏิบัติ
 • นำเสนอผลการทดลองปฏิบัติ และวิทยากรให้ข้อเสนอ

2.3 การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดลูกค้ากับ การประเมิน FMEA New Version

 • การจัดทำเอกสาร Process FMEA และการเสนออนุมัติ
 • การควบคุมและแจกจ่ายเอกสาร FMEA
 • การสื่อสารถึงผลดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหารระดับกลาง วิศวกร ผู้เกี่ยวข้องกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหรือกระบวนการผลิต ทีมพัฒนาผู้ส่งมอบ แผนกจัดซื้อ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายผลิต และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม : จำนวน 2 วัน 

Download ตารางอบรมประจำปี 2564 คลิกที่นี่
Download ใบสมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่
มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 4,000 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

***วันและเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและใบสมัครมายัง สถาบันยานยนต์ โดยผ่านช่องทาง 2 ช่องทางดังนี้
1. Fax : 0-2712-2415
2. E-mail : hrd@thaiauto.or.th , suwan@thaiauto.or.th , sukonrat@thaiauto.or.th , thanin@thaiauto.or.th 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
Tel: 0-2712-2414 ต่อ 6701-3

ที่มา : M Report