M Report
อีเวนต์อื่นๆ

ฟรี! สถาบันไฟฟ้าฯ เปิดรับสมัคร 10 กิจการ เข้าร่วมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อัปเดตล่าสุด 8 ธ.ค. 2563
  • Share :

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม "กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2564 **จำกัดจำนวน 10 กิจการเท่านั้น**

กิจกรรมพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จัดโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล อันจะส่งผลให้สามารถเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ 

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้ประกอบการในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการ (First Visit) จำนวน 1 Man-day/กิจการ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จำนวน 12 Man-day/กิจการ
  • ดำเนินการ Pre-audit จำนวน 1 Man-day/กิจการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • จำนวนสถานประกอบการอย่างน้อยร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการยกระดับกระบวนการผลิตจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต โดยมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นในด้านลดต้น หรือ เพิ่มผลผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

 

สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม

คุณอนุศักดิ์ พัฒนวัชรกุล
02-280-7272 ต่อ 8325
Anusak@thaieei.com

ที่มา : M Report