M Report
อีเวนต์อื่นๆ

ฟรี! สถาบันไฟฟ้าฯ รับสมัคร 10 กิจการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

อัปเดตล่าสุด 10 ธ.ค. 2563
  • Share :

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม "กิจกรรมส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  เช่น มาตรฐาน ISO, EMI/RFI, IEC, IPC, JEDEC, UL, CSA, CE-MARK หรือ มอก. เป็นต้น" ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2564 **จำกัดจำนวน 10 กิจการเท่านั้น**

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จัดโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสู่มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ISO, EMI/RFI, IEC, IPC, JEDEC, UL, CSA, CE-MARK เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการ (First Visit) จำนวน 1 Man-day/กิจการ
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จำนวน 8 Man-day/กิจการ
  • ดำเนินการ Pre-audit จำนวน 1 Man-day/กิจการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • จำนวนสถานประกอบการอย่างน้อยร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถผ่านการตรวจประเมิน Pre Audit และจำนวนสถานประกอบการอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพร้อมด้านเอกสารเพื่อดำเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ


สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม
แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม

คุณอนุศักดิ์ พัฒนวัชรกุล
02-280-7272 ต่อ 8325
Anusak@thaieei.com

ที่มา : M Report