M Report
อีเวนต์อื่นๆ

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรมหลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ” 22-23 ธ.ค. 63 นี้

อัปเดตล่าสุด 11 ธ.ค. 2563
 • Share :

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (IE Techniques for Productivity Improvement)” หลักสูตรในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการ โดยเน้นด้านการศึกษาวิธีการทำงาน การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง ตลอดจนเทคนิคการวัดผลงานเพื่อหาเวลามาตรฐานในการทำงาน เรียนรู้เทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การดำเนินงาน การวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาวิธีการทำงาน การวัดผลงาน เป็นต้น เหมาะสำหรับ วิศวกร  หัวหน้างาน และผู้จัดการ จากฝ่ายผลิต หรือฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ

สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมได้ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
 
วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 2. รู้จักความสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต
 3. รู้จักเทคนิค IE ชนิดต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานได้
 4. เรียนรู้ในเรื่อง Method Study และ Work Measurement

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติและอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร: คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน 
  • อดีตวิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • อดีตที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, โครงการ Lean Manufacturing
  • ประสบการณ์ วิศวกรวางแผน และควบคุมการผลิต  วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม เป็นต้น

ระยะเวลา : 2 วัน 

กำหนดการและหัวข้อการอบรม

วันแรก
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.

 • ความหมาย และความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต
 • IE Techniques กับการเพิ่มผลผลิต
 • การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study)
 • การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงการทำงานด้วย:
  • Process Analysis
  • Operation
  • Motion Analysis
 • กรณีศึกษา

วันที่สอง
09.00-16.00 น.

 • เทคนิคการวัดผลงาน (Work Measurement)
 • เพื่อหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)
  • การจับเวลาโดยตรง
  • การสุ่มงาน และ
  • ระบบ PTS
 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถาม – ตอบ

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
Member : ท่านละ 6,206 บาท
Non-Member: ท่านละ  6,634 บาท
**Promotion สมัคร 2 ท่าน ฟรีท่านที่ 3**

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
ฝ่ายฝึกอบรม : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร : 0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail : Publicseminar@ftpi.or.th , Praphaporn@ftpi.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.ftpi.or.th/event/37998

ที่มา : M Report