M Report
อีเวนต์อื่นๆ

หลักสูตร OE-08 : Hoshin Kanri for Business Achievement with Strategic Direction วันที่ 27-28 มิ.ย.67

อัปเดตล่าสุด 9 มิ.ย. 2567
  • Share :

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตร OE-08 : Hoshin Kanri for Business Achievement with Strategic Direction ในวันวันที่พฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 27-28 มิ.ย.67 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เวลา 9:00-16:00 น. ** มีค่าธรรมเนียมในการอบรม 6,200 บาท **

หลักสูตร OE-08 : Hoshin Kanri for Business Achievement with Strategic Direction


กลยุทธ์ระยะสั้นที่ต้องมีการกำหนดปัญหาและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อหาวิธีการแก้ไขด้วยวิธีการใหม่ซึ่งเกิดจากการสั่งสมความรู้ การวิเคราะห์ หรือการต่อยอดความรู้ที่มีการจัดเก็บรวบรวมให้การปฏิบัติงานแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวัน ตลอดจนนำกลยุทธ์เร่งด่วนไปปฏิบัติให้เกิดผล เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

  • รู้และเข้าใจแนวคิดและหลักการจัดการองค์การด้วย TQM
  • รู้และเข้าใจแนวคิดและหลักการกระจายเข็มมุ่งระดับองค์การ หรือกลยุทธ์ระดับองค์การไปเป็นเข็มมุ่งของหน่วยงาน หรือกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์การแบบบูรณาการ โดยทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม

วิทยากร : คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์

- ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส
- วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการจัดการกระบวนการทำงาน, TQM Implementation, การบริหารเข็มมุ่ง (ทิศทาง เป้าหมาย วิธีการ) และ QC Story + 14 QC Tools

เหมาะสำหรับ : หัวหน้า ผู้จัดการ จนถึงระดับผู้บริหารระดับกลาง
                          บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของโมเดลธุรกิจ (Business Model)

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

รุ่น 2 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2567

 

หัวข้อการอบรม

Day 1

TQM คืออะไร

o ความหมาย

o คุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการขององค์การ TQM

o โลกทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแบบเดิมและแบบ TQM

o TQM Model

HOQ – House of Quality (บ้านคุณภาพ)

o วิธีการจัดทำบ้านคุณภาพ

o วิธีการหาความต้องการ – ความคาดหวัง ของลูกค้า, บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

o วิธีการแปลงความต้องความต้องการของลูกค้า,บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม

o วิธีการจัดทำวิสัยทัศน์องค์การ

o วิธีการจัดทำดัชนีวัดคุณภาพของวิสัยทัศน์และดัชนีวัดคุณภาพระดับองค์การ

ดัชนีวัดคุณภาพ KQI (Key Quality Indicator)

o วัตถุประสงค์

o สูตรคำนวณ

o ความหมายและคำจำกัดความของสูตรคำนวณ

o ค่าเป้าหมาย

o ความถี่ในการประเมินและรายงานผล

o ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การดำเนินงาน การปรับปรุงและการประเมินผล

o ผู้นำไปใช้ประโยชน์

 

Work Shop

การจัดทำ HOQ , วิสัยทัศน์และดัชนีวัดคุณภาพของวิสัยทัศน์ และดัชนีวัดคุณภาพระดับองค์การ

นำเสนอและตรวจวินิจฉัย

o ให้นำเสนอผลการจัดทำ 1 – 2 กลุ่ม เพื่อทวนสอบ วิธีการและขั้นตอนในการจัดทำ

o วิทยากรชมเชยหรือแนะนำในประเด็นที่สำคัญ

ถาม -ตอบ

 

Day 2

HDM (Hoshin Deployment Matrix การกระจายเข็มมุ่ง)

o ความหมายของเข็มมุ่งองค์การ (กลยุทธ์ระดับองค์การ)

o วิธีการจัดลำดับความสำคัญของเข็มมุ่ง

o วิธีการกระจายเข็มมุ่งองค์การไปเป็นเข็มมุ่งของหน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์การแบบบูรณาการโดยการทำงานเป็นทีมของทุกหน่วยงานในองค์การ

o วิธีการที่จะทำให้บุคลากรในทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษาและร่วมพัฒนาเข็มมุ่งที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   และประสิทธิผล

o วิธีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง ผู้รับผิดชอบร่วมและผู้ตรวจวินิจฉัยของแต่ละเข็มมุ่ง

o วิธีการกำหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบในการรายงานประสิทธิผลของแต่ละเข็มมุ่งและผู้นำไปใช้ประโยชน์

 

Work Shop

o การคัดเลือกและจัดทำเข็มมุ่งระดับองค์การ

o การกระจายเข็มมุ่งระดับองค์การไปเป็นเข็มมุ่งของหน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้ง องค์การ

o การกำหนดดัชนีวัดคุณภาพของแต่ละเข็มมุ่ง

o วิธีการกำหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบในการรายงานประสิทธิผลของแต่ละเข็มมุ่ง

o การกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรองและผู้รับผิดชอบร่วมและผู้ตรวจวินิจฉัยของแต่ละเข็มมุ่ง

 

นำเสนอและตรวจวินิจฉัย

o ให้นำเสนอผลการจัดทำ 1 – 2 กลุ่ม เพื่อทวนสอบวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำเข็มมุ่งระดับองค์การและการกระจายไปเป็นเข็มมุ่งของ

   หน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์การ

o วิทยากรชมเชยหรือแนะนำในประเด็นที่สำคัญ

ถาม -ตอบ


ค่าธรรมเนียม : ท่านละ 6,200 บาท (ก่อน VAT 7%)  และ ท่านละ 6,634 บาท (รวม VAT 7%)
*Promotion สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป รับส่วนลดท่านละ 15% โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิกได้
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ 
โทรศัพท์  : 02-619-5500 ต่อ 452 – 456
E-mail : [email protected]