HS-Code-Thailand-พิกัดศุลกากร-แม่พิมพ์ฉีด-ปั๊ม

พิกัดศุลกากร ที่ผู้ประกอบการแม่พิมพ์ฉีด-ปั๊ม ต้องรู้จัก

อัปเดตล่าสุด 10 ก.พ. 2563
  • Share :
  • 771 Reads   

HS CODE (Harmonized System) หรือ พิกัดศุลกากร เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุชนิดสินค้า สำหรับผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าและส่งออก ใช้กรอกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออก ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ผ่านพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศ ดังนั้น HS CODE จึงมีมากมายครอบคลุมทุกประเภทสินค้าที่มีการนำเข้าส่งออก  สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์แล้ว HS CODE หลัก ๆ นั้น มีเพียงไม่กี่ประเภท โดยบทความนี้ได้รวบรวมและจัดแบ่งประเภทเป็น 4 กลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้น ได้แก่ 1. แม่พิมพ์สำหรับยางหรือพลาสติก (Moulds for Rubber or Plastics) 2. แม่พิมพ์โลหะ (Tools and Die) 3. แม่พิมพ์สำหรับแก้ว (Moulds for Glass) และ 4. แม่พิมพ์อื่น ๆ (Others)
 

พิกัดศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการแม่พิมพ์ฉีด-ปั๊ม (HS CODE for Mould & Die Makers)

แม่พิมพ์สำหรับยางหรือพลาสติก (Moulds for Rubber or Plastics)

- 848071 แบบหล่อสำหรับยางหรือพลาสติก ชนิดฉีดหรืออัด (Moulding patterns -  Injection or compression types)
- 84807110 แบบหล่อสำหรับยางหรือพลาสติก ชนิดฉีดหรืออัด ใช้กับพื้นรองเท้า (Moulding patterns -  Injection or compression types for footwear soles)
- 84807190 แบบหล่อสำหรับยางหรือพลาสติก ใช้กับอื่น ๆ (Moulding patterns -  Injection or compression types for others)
- 848079 แบบหล่อสำหรับยางหรือพลาสติก ชนิดอื่น ๆ (Moulding patterns - Other types)
- 84807910 แบบหล่อสำหรับยางหรือพลาสติก ชนิดอื่น ๆ ใช้กับพื้นรองเท้า (Moulding patterns - Other types for footwear soles)
- 84807990 แบบหล่อสำหรับยางหรือพลาสติก ชนิดอื่น ๆ ใช้กับอื่น ๆ (Moulding patterns - Other types for others)

แม่พิมพ์โลหะ (Tools and Die)

- 82072000 แม่พิมพ์ (ดาย) สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ (Dies for drawing or extruding metal)
- 84801000 หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ (Moulding boxed for meal foundry)
- 84803010 หุ่นแบบหล่อ ทำด้วยทองแดง (Moulding patterns : Of copper)
- 84803090 หุ่นแบบหล่ออื่น ๆ (Moulding patterns : Others) และ แบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ (Moulds for metal or metal carbides)
- 84804100 แบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ ชนิดฉีดหรืออัด (Moulds for metal, metal carbides - Injection or compression types)
- 84804900 แบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ ชนิดอื่น ๆ (Moulds for metal, metal carbides - Other types)

แม่พิมพ์สำหรับแก้ว (Moulds for Glass)

- 84805000 แบบหล่อใช้กับแก้ว (Moulds for glass)

แม่พิมพ์อื่น ๆ (Others)

- 82073000 เครื่องมือสำหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกรู (Tools for pressing, stamping or puncing)
- 84802000 ฐานแบบหล่อ (Mould bases)
- 84806000 แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่ (Moulds for mineral materials)
- 84864030 แบบหล่อสำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (Moulds for manufacture of semiconductor)

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลพิกัดศุลกากรเบื้องต้นเพิ่มเติม คลิก รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี พ.ศ. 2560 (9 ก.พ. 2560)


ที่มา : M Report