ภาวะเศรษฐกิจโลก ไตรมาสที่ 2/2563

อัปเดตล่าสุด 5 ก.ย. 2563
  • Share :
  • 726 Reads   

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) สรุปภาวะเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ภาวะเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบรุนแรงภายใตสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยอัตราการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ การผลิต และการค้าที่หดตัวลงในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง อัตราการวางงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับลดต่ำลงในบางประเทศ

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงที่ระดับ 0.00-0.25% เพื่อผ่อนคลาย นโยบายการเงินให้สอดคล้องกับมาตรการการคลังของรัฐบาลและเป็นสวนหนึ่งในการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศคู่ค้าหลักอื่น ๆ ของไทยที่ปรับระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นเดียวกัน

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มทรงตัวในทิศทางที่ชะลอตัวลง เนื่องจากอุปสงค์การใช้น้ำมันเพื่อการผลิต และการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มศักยภาพ ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจรอบโลก โดยราคาน้ำมันดิบดูไบ ไตรมาส 2 ป 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 30.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ลดราคาลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 67.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล ด้านราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบช่วงเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 38.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ /บาร์เรล

อยางไรก็ดี ภายหลังหลายประเทศทั่วโลกผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ลง ภาคเศรษฐกิจบางสวนสามารถ กลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง อาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลก ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้่ ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตาม อาทิ ความกังวลต่อการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในกรอบที่จำกัด


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)