ก้าวไปข้างหน้ากับประเทศไทย จากงาน Thailand E&E Next Step

อัปเดตล่าสุด 15 มิ.ย. 2561
  • 1,134 Reads   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานฉลองครบรอบ 40 ปี ภายใต้ชื่องาน “Thailand E&E Next Step และมีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อการพัฒนา Thailand E&E Industry Next Step” ณ สโมสรทหารบก

เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สร้างความเจริญเติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 25 หรือประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท และยังเป็นอุตสาหกรรมต้นกำเนิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทันสมัย อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตยุค 4.0

งานฉลองครบรอบ 40 ปี ภายใต้ชื่องาน “Thailand E&E Next Step” ครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงศักยภาพ ความยิ่งใหญ่ ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และมุมมองที่ ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ด้วยศักยภาพความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญของนักลงทุนต่างประเทศ และเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 

คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น และกรรมการบริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความคาดหวังของนักธุรกิจต่างชาติต่ออุตสาหกรรมไทย” ไว้อย่างน่าสนใจ

“คุณภาพของการผลิตเป็นสิ่งที่ต่างชาติให้ความสำคัญมาก เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมไทยต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของการผลิด ต้องรู้จักพัฒนาคน พัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติเห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์ของไทย เพราะประเทศไทยมีดี มีคุณค่า มีทรัพยากรที่เหมาะสม หากเราตั้งมั่นว่าทำได้ ก็คงจะไม่มีอะไรมาขัดขวางได้อีก นอกจากนี้ความซื่อสัตย์ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องให้ความใส่ใจ และกลุ่มประเทศ ASEAN เป็นทั้งประเทศผู้ค้าและผู้ผลิต จึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมใน ASEAN ให้ดี”

นอกจากนี้คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจจะต้องเตรียมพร้อมสู่โลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และโลกธุรกิจยุคใหม่ เพื่อให้อุตสาหกรรมและธุรกิจสามารถเติบโตอยู่รอดอย่างยั่งยืนในอนาคต และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันต้องยอมรับว่า ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริโภค และภาคส่วนต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ทำให้หลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ถูกผลกระทบต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในหลาย ๆ ด้านตามไปด้วย”


ที่มา : M Report