ครม. อนุมัติเงิน 389 ล้าน แก้ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน

ครม. อนุมัติเงิน 389 ล้าน แก้ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน

อัปเดตล่าสุด 31 มี.ค. 2564
  • Share :
  • 3,450 Reads   

ครม. อนุมัติวงเงินรวม 389 ล้านบาท แก้ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน โดยปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ และชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าให้แก่ผู้นำเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลตามการพิจารณาของคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสนอ ดังนี้

(1) ให้ท่าเรือกรุงเทพปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงินประมาณ 5.280 ล้านบาท

(2) ให้ท่าเรือแหลมฉบังชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าให้แก่เอกชนผู้ประกอบการนำเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงินประมาณ 384 ล้านบาท

และให้ คค. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินการและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการส่งออกรายย่อยได้รับ รวมทั้งหาข้อยุติเกี่ยวกับแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว

ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ฯ ตามที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเสนอ เป็นการดำเนินการตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมการค้าภายใน และคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564