ชงเปิดเสรี 4 ธุรกิจ ลดอุปสรรค-กระตุ้นการลงทุนรับ EEC

อัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2562
  • Share :
  • 1,544 Reads   

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมปลดล็อก 4 ธุรกิจ ออกจากบัญชี 3 ท้าย พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ อาทิ ธุรกิจบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน และธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ทำให้นักธุรกิจต่างชาติไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ คาดดึงเงินลงทุนต่างประเทศเข้าไทยเพิ่มขึ้น

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พิจารณาถอดถอน 4 ธุรกิจ ออกจากบัญชีท้ายหรือบัญชี 3 ประกอบด้วย 

  1. ธุรกิจบริการโทรคมนาคม สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 (ไม่มีโครงข่าย) 
  2. ธุรกิจศูนย์บริหารเงิน  (Treasury Center) 
  3. ธุรกิจบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทสอง สำหรับบำรุงรักษาส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน และประเภทสามสำหรับบำรุงรักษาบริภัณฑ์และชิ้นส่วนของอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
  4. ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง        

 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ช่วยให้นักลงทุนต่างชาติลดภาระค่าใช้จ่าย ลดความยุ่งยากซ้ำซ้อนในการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐและการกำกับดูแลของภาครัฐ ทำให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจในไทย พร้อมทั้งดึงดูดเงินลงทุนทั่วโลกและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน ที่สำคัญคือส่งเสริมให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียน         

"ทั้ง 4 ธุรกิจ เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และคนไทยมีความพร้อมแข่งขันการประกอบธุรกิจกับคนต่างชาติ การเปิดเสรีในธุรกิจดังกล่าวยังจะดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งศูนย์การพัฒนาและซ่อมบำรุงในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน และธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลหวังให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต" 

อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : www.eeco.or.th


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)