สถาบันพลาสติก จับมือ เอ็มเฟค นำ IoT ดันผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

สถาบันพลาสติก จับมือ เอ็มเฟค นำ IoT ดันผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

อัปเดตล่าสุด 19 มี.ค. 2562
  • Share :
  • 693 Reads   
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สถาบันพลาสติกจับมือเอ็มเฟค ร่วมเซ็นเอ็มโอยู เปิดบริการพัฒนาผู้ประกอบการพลาสติกสู่อุตสาหกรรมพลาสติก 4.0 ด้วยเทคโนโลยีไอโอที (IOT)  ซึ่งเป็นการนำไอโอทีมาใช้ในอุตหสาหกรรม พลาติกเป็นครั้งแรกและที่เดียวในไทย โดยมี ดร.สมชาย หายหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ 
 
ดร. เกรียงศักดิ์  วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เปิดเผยว่า สถาบันพลาสติกได้เปิดบริการพัฒนาผู้ประกอบการพลาสติก สู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยร่วมเซ็นเอ็มโอยูกับ บริษัท เอ็ม เอฟ  อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็มเฟค  ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานสารสนเทศอย่างครบวงจร เพื่อบริการพัฒนาผู้ประกอบการพลาสติก ให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยีไอโอที หรือ อินเทอร์เน็ต  ออฟ ธิงค์ (Internet of Things: IOT) และนับว่าเป็นครั้งแรกและที่เดียวในประเทศไทยสำหรับการนำไอโอทีมาใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญ ของอินดัสทรี 4.0 กับการพัฒนาประเทศ”  ณ อาคารต้นกล้าแกลอรี่ ศูนย์ปฏิรูป-อุตสาหกรรมสู่อนาคต สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ
 
ดร.สมชาย หาญหิรัญ รมช. กท. อุตฯ กล่าววปาฐกถาเรื่อง “ความสำคัญ ของอินดัสทรี 4.0 กับการพัฒนาประเทศ
 
ดร. เกรียงศักดิ์   กล่าวต่อว่า  จากการสำรวจของสถาบันพลาสติก พบว่าจำนวนสถานประกอบการทั้งหมดที่มีประมาณ 3,000 ราย โดยกว่า 80% เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่มีรูปแบบการผลิตที่เน้นปริมาณ มีการนำระบบช่วยการผลิตเข้ามาประยุกต์ใช้บ้าง แต่ยังคงมีการใช้แรงงานเป็นส่วนสำคัญ อย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มประสบปัญหาด้านแรงงาน และการวิเคราะห์และตัดสินใจ  ทำให้ต้องหาแนวทางแก้ไข ซึ่งหลักการของอุตสาหกรรมดิจิทัล และแนวทางการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องเหล่านี้
 
“ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ส่วนหนึ่งยังขาดพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 บางประการ ซึ่งก็คือการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์ (sensor) ต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องขึ้นรูปพลาสติก การติดตั้งอุปกรณ์ไอโอที (Internet of Things :IOT)  ให้กับเครื่องขึ้นรูปพลาสติกนี้ เป็นบันไดขั้นแรกสู่การปฏิวัติสถานประกอบการ” 
 
สถาบันพลาสติก จับมือ เอ็มเฟค นำ IoT ดันผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
 
ด้านนายธนกร ชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ซีโอโอ) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็มเฟค (MFEC) เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เอ็มเฟคจะเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ แพลตฟอร์ม การใช้งานภายในองค์กรของผู้ประกอบการพลาสติก รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์และเซนเซอร์ที่เหมาะสมกับกระบวนการขึ้นรูปต่าง ๆ หลากหลายชนิด ช่วยให้สถานประกอบการ มีต้นทุนที่ได้เปรียบคู่แข่ง ทั้งด้านข้อมูล แรงงาน เทคโนโลยี ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น
 
“บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาโซลูชั่นไอโอที สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกในครั้งนี้ โดยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ และแพลตฟอร์มเข้ากับเครื่องขึ้นรูปพลาสติก เพื่อดึงข้อมูล จัดเก็บ และจัดเรียงข้อมูล นำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา พัฒนากระบวนการผลิต และการวิเคราะห์หาต้นทุนที่ถูกลง รวดเร็วและคุ้มค่ามากที่สุด โดยจะประมวลผลผ่านระบบคลาวด์  การเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์จะช่วยให้ทราบถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต ทราบสภาวะการผลิตได้ทันที ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค  แทบแล็ต  หรือสมาร์ทโฟน  นอกจากนั้นยังดูแลรักษาเครื่องจักรโดยสามารถออกแบบการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังลดอัตราการเกิดการหยุดทำงาน (break down) ของเครื่องจักรได้”   

ที่มา : M Report