Mitsubishi Motors ดัน ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ เป็นครึ่งหนึ่งของยอดขายภายใน ปี 2030 ตามเป้าหมายสิ่งแวดล้อม

Mitsubishi Motors ดัน ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ เป็นครึ่งหนึ่งของยอดขายภายในปี 2030 ตามเป้าหมายสิ่งแวดล้อม

อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2563
  • Share :
  • 419 Reads   

แผนสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ของ Mitsubishi Motors ทำให้เห็นทิศทางต่อรถยนต์ไฟฟ้า โดยวางเป้าเพิ่มยอดขายรถยนต์ EV ให้เป็นสัดส่วน 50% ภายใน 10 ปีข้างหน้า 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (Mitsubishi Motors) ได้เปิดเผยแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมไปจนถึงปี 2050 โดยมีใจความสำคัญคือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการให้ความสำคัญกับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) มากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นไปอยู่ที่ 50% ของยอดขายทั้งหมดภายในปี 2030 นี้

โดยเป้าหมายระยะแรก ซึ่งมีกรอบเวลาตั้งแต่ปี 2021 - 2030 Mitsubishi ได้วางแผนผลักดันรถยนต์ไฟฟ้า โดยเน้นรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicles: PHEV) เป็นหลัก ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น นอกจากนี้ ได้วางเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไอเสียเครื่องยนต์ และกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลง 40% นับจากปี 2010 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และเทคโนโลยี V2X สำหรับการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในยานยนต์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน และกริดไฟฟ้า

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีแผนลงทุนวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งรวมไปถึงการผลิตพลาสติกจากวัสดุทดแทนเพื่อลดการสร้างขยะ และตั้งเป้าลดสัดส่วนขยะฝังกลบให้เหลือเพียง 0.5% จากจำนวนชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหมด พร้อมมุ่งพัฒนาระบบแบตเตอรี่ และระบบกักเก็บพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ในปี 2050 บริษัทฯ มีแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ สอดคล้องกับหมุดหมายสำคัญตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ผ่านแผนงานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ อีกด้วย

 

อ่านต่อ


ที่มา : M Report