TGI เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธ.ค.63

TGI เปิดรับข้อเสนอ "โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี ปีงบ 2564" ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธ.ค.63

อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2563
  • Share :
  • 414 Reads   

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญผู้สนใจที่มีความพร้อมในการดำเนินการด้านพัฒนาและสร้างเครื่องจักรด้านระบบอัตอัตโนมัติหรือสมาร์ทเทคโนโลยี ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2563

ลักษณะของระบบอัตโนมัติหรือสมาร์ทเทคโนโลยีที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

  • เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของคนไทยและสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการได้อย่างแท้จริง
  • มีการที่จะขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ในวงกว้าง
  • พัฒนา ออกแบบ สร้าง และ/หรือต่อยอด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  • มีรายละเอียดสมรรถนะของเครื่องที่จะพัฒนาชัดเจนและสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานสากลหรือหลักวิศวกรรม
  • มีความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ สามารถพัฒนาไปสู่การใช้งานในการผลิต และ/หรือ ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
  • เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่เพื่อสามารถที่จะนำมาใช้งานได้จริง

TGI โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

กำหนดการดำเนินโครงการ

TGI โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ : คลิกที่นี่

ยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ : คลิกที่นี่  ​
 
หมายเหตุ : การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันไทย-เยอรมัน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนที  เดยะดี
โทร.038-215033 ต่อ 1731
มือถือ.095-8813082
E-mail : nathee.d@tgi.mail.go.th


ที่มา : M Report