Sourcing หาผู้ผลิต Electronic Motor ในไทย

Sourcing หาผู้ผลิต Electronic Motor ในไทย

อัปเดตล่าสุด 25 เม.ย. 2564
  • Share :
  • 2,309 Reads   

SOURCING ประกาศจากกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต้องการหาผู้ผลิตในประเทศ เพื่อผลิตชิ้นส่วน Electronic Motor 

ผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย คุณ อัจฉราพรรณ โทร. 02-553-8111 ต่อ 6111  Email: addcharapun@boi.go.th

Sourcing หาผู้ผลิต Electronic Motor ในไทย


ที่มา : M Report