ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ กุมภาพันธ์ 2562

อัปเดตล่าสุด 25 มี.ค. 2562
  • Share :
  • 2,100 Reads   

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต จำหน่าย และการส่งออกรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังต่อไปนี้

ยอดผลิต

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 217,647 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561   ร้อยละ 6.03 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 161,702 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 11.59 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 55,945 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 14.85

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 435,932 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5.86 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 328,401 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 10.06  และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 107,531 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9.79

 

สถิติการผลิตรถจักรยานยนต์

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หน่วย : คัน

  เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
  พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
รถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 161,702 182,910 -21,208 -11.59% 328,401 365,131 -36,730 -10.06%
ชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 55,945 48,710 7,235 14.85% 107,531 97,940 9,591 9.79%
รวมยอดผลิตรถจักรยานยนต์ (CBU + CKD) 217,647 231,620 -13,973 -6.03% 435,932 463,071 -27,139 -5.86%

 

ยอดจำหน่าย

รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 145,355 คัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 0.1 และลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 2.4
ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,788,323 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.2

ยอดส่งออก

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวนส่งออก 96,483 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 12.74 โดยมีมูลค่า 7,120.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 24.55

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 269.99 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 29.49
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 120.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 16.32

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 7,511.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 21.08

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 176,282 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.95 โดยมีมูลค่า 12,572.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 13.19

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 571.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 30.58
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 233.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 16.24

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 13,377.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 10.27

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 77,008.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561  ร้อยละ 4.83

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 143,870.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5.25

สถิติการส่งออกรถจักรยานยนต์  ชิ้นส่วน และ อะไหล่

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : ล้านคัน
รถจักรยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
สำเร็จรูป - จำนวนคัน (CBU) 40,538 36,872 3,666 9.94% 68,751 71,645 -2,894 -4.04%
ชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 55,945 48,710 7,235 14.85% 107,531 97,940 9,591 9.79%
รวมส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU+CKD)   - คัน 96,483 85,582 10,901 12.74% 176,282 169,585 6,697 3.95%
  - มูลค่า 7,120.42 5,716.75 1,403.66 24.55% 12,572.97 11,107.93 1,465 13.19%
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ OEM - AMOUNT 269.99 382.93  -112.94 -29.49% 571.74 823.57  -251.83  -30.58%

อะไหล่รถจักรยานยนต์

SPARE PART - AMOUNT

120.79 103.85 16.95 16.32% 233.19 200.61  32.57 16.24%
รวมมูลค่าส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ 7,511.20 6,203.53 1,307.68 21.08% 13,377.90 12,132.11 1,245.79 10.27%

 

อ่านต่อ
ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ มกราคม 2561

 


ที่มา : M Report