ยอดการผลิตรถยนต์ ตุลาคม 2562

อัปเดตล่าสุด 29 พ.ย. 2562
 • Share :
 • 776 Reads   
นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ และการส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ของประเทศ ในเดือนตุลาคม 2562 ดังต่อไปนี้ 
 
การผลิต
 
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2562 มีทั้งสิ้น 152,787 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 22.52 จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกที่ลดลงร้อยละ 25.95 และ 7.29 ตามลำดับ  และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ลดลงร้อยละ 14.7 และ 44.25 ตามลำดับ และลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 9.84
 
จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,725,414 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 4.21
 
รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2562 ผลิตได้ 61,660 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 19.82
 
ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 มีจำนวน 691,573 คัน เท่ากับร้อยละ 40.08  ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 6.33
 
รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนตุลาคม 2562 ผลิตได้ 14 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 75.44  รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ผลิตได้ 250 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 42.79
 
รถยนต์บรรทุก เดือนตุลาคม 2562 ผลิตได้ทั้งหมด 91,113  คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 24.22  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,033,591 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561  ร้อยละ 2.72
 
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2562 ผลิตได้ทั้งหมด 88,532 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 24.68  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,007,233 คัน เท่ากับร้อยละ 58.38 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.74 โดยแบ่งเป็น
 
 • รถกระบะบรรทุก 280,686 คัน   ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.97
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 594,998 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.5
 • รถกระบะ PPV 131,549 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 14.75
 
รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนตุลาคม 2562 ผลิตได้ 2,581 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 4.48  รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ผลิตได้ 26,358 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.01

 

สถิติการผลิตรถยนต์
เดือน มกราคม - ตุลาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : คัน
  เดือนตุลาคม เดือนมกราคม - ตุลาคม
  พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
รถยนต์นั่ง 61,660 76,905 -15,245 -19.82% 691,573 738,340 -46,767  -6.33%
รถยนต์โดยสาร 10 ตัน ขึ้นไป 14 57 -43 -75.44% 250  437 -187 -42.79%
รถยนต์บรรทุก
รถกระบะต่ำกว่า 1 ตัน 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
รถกระบะขนาด 1 ตัน
 รถกระบะบรรทุก 21,117 35,063 -13,946 -39.77% 280,686 289,280  -8,594 -2.97%
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 54,618 65,631 -11,013  -16.78% 594,998 592,055 2,943 0.50%
- รถกระบะ PPV 12,797 16,845 -4,048 -24.03% 131,549 154,308 -22,759 -14.75%
รวม 88,532 117,539 -29,007 -24.68% 1,007,233 1,035,643 -28,410 -2.74%
รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน 705 544 161 29.60% 6,469  6,908  -439 -6.35%
รถบรรทุก 5-10 ตัน 306 226 80 35.40% 3,639 2,728  911 33.39%
รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน 1,570 1,932 -362 -18.74% 16,250 17,263 -1,013 -5.87%
รวม   2,581 2,702 -121 -4.48% 26,358  26,899 -541 -2.01%
รวมรถยนต์บรรทุก 91,113 120,241 -29,128 -24.22% 1,033,591 1,062,542 -28,951 -2.72%
รวมผลิตรถยนต์ทุกประเภท 152,787 197,203 -44,416 -22.52% 1,725,414 1,801,319 -75,905 -4.21%

 

 

ผลิตเพื่อส่งออก 
 
เดือนตุลาคม 2562 ผลิตได้ 83,635 คัน เท่ากับร้อยละ 54.74 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 14.01  ส่วนเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 898,588 คัน เท่ากับร้อยละ 52.08 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2561 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 6.55
 
รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2562 ผลิตเพื่อการส่งออก 25,935 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 25.95  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 303,942  คัน เท่ากับร้อยละ 43.95 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 12.93
 
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2562 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 57,700 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 7.29  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 594,646 คัน เท่ากับร้อยละ 59.04 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.92 โดยแบ่งเป็น
 
 • รถกระบะบรรทุก 70,158 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 5.28
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 446,008 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 1.02
 • รถกระบะ PPV 78,480 คัน    ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 19.07
 
 
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
 
เดือนตุลาคม 2562 ผลิตได้ 69,152 คัน เท่ากับร้อยละ 45.26 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 30.81  และเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ผลิตได้ 826,826 คัน เท่ากับร้อยละ 47.92 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 1.53
 
รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2562 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 35,725 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 14.7  ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ผลิตได้ 387,631 คัน เท่ากับร้อยละ 56.05 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 แล้ว ลดลงร้อยละ 0.42
 
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2562 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 30,832 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 44.25  และตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 412,587 คัน เท่ากับ  ร้อยละ 40.96 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.49 ซึ่งแบ่งเป็น
 
 • รถกระบะบรรทุก 210,528 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 2.18
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 148,990 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 1.04
 • รถกระบะ PPV 53,069 คัน  ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 7.45

 

สถิติการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือน มกราคม -  ตุลาคม พ.ศ. 2562
  หน่วย : คัน
  ดือนตุลาคม เดือนมกราคม - ตุลาคม
ผลิตเพื่อการส่งออก พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
รถยนต์นั่ง 25,935 35,023 -9,088 -25.95% 303,942 349,085 -45,14 -12.93%
รถกระบะ ต่ำกว่า 1 ตัน 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
รถกระบะ                
- รถกระบะบรรทุก 7,277 7,409 -132 -1.78% 70,158 74,068 -3,910 -5.28%
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 42,282 46,187 -3,905 -8.45% 446,008 441,493 4,515 1.02%
- รถกระบะ PPV 8,141 8,642 -501 -5.80%  78,480 96,969 -18,489 -19.07%
รวมผลิตรถกระบะ 1 ตัน 57,700 62,238 -4,538 -7.29% 594,646 612,530 -17,884 -2.92%
รวมผลิตเพื่อการส่งออก 83,635 97,261 -13,626 -14.01% 898,588 961,615 -63,027 -6.55%
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
รถยนต์นั่ง 35,725 41,882 -6,157 -14.70% 387,631 389,255 -1,624 -0.42%
รถยนต์โดยสาร 10 ตัน ขึ้นไป 14 57 -43 -75.44% 250 437 -187 -42.79%
รถกระบะ ต่ำกว่า 1 ตัน 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
รถกระบะ  
- รถกระบะบรรทุก 13,840 27,654 -13,814 -49.95% 210,528 215,212 -4,684 -2.18%
- รถกระบะดับเบิลแค็บ 12,336 19,444 -7,108 -36.56% 148,990  150,562 -1,572 -1.04%
 - รถกระบะ PPV 4,656 8,203 -3,547 -43.24% 53,069 57,339 -4,270 -7.45%
รวมผลิตรถกระบะ 1 ตัน 30,832 55,301 -24,469 -44.25% 412,587 423,113​ -10,526 -2.49%
รถบรรทุก 2,581 2,702 -121 -4.48% 26,358 26,899 -541 -2.01%
รวมผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 69,152 99,942 -30,790 -30.81% 826,826 839,704 -12,878 -1.53%
รวมผลิตรถยนต์ทุกประเภท 152,787 197,203 -44,416 -22.52% 1,725,414 1,801,319 -75,905 -4.21%


 

การส่งออก

เดือนตุลาคม 2562 ส่งออกได้ 85,552 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 8.34 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง และอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ส่งออกลดลงจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง มีมูลค่าการส่งออก 46,065.54 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 4.99

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,356.32 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 16.06
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 13,504.48 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 31.79
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,777.80 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 15.21

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนตุลาคม 2562 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 63,704.15  ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 12.95

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 906,653 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2561 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.78 มีมูลค่าการส่งออก 469,002.46 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 6.08

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 26,887.33 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 14.84
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 156,321.88  ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 16.15
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 20,213.01 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 11.3

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 672,424.68 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2561 ร้อยละ 9.15

 
 

ที่มา : M Report