อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2563 Q2 การผลิต การส่งออก การนำเข้า

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2/2563 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2563

อัปเดตล่าสุด 9 ก.ย. 2563
  • Share :
  • 1,330 Reads   

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสถานการณ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ดัชนีผลผลิตของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 2/2563 อยู่ที่ 86.4 ลดลงร้อยละ 6.0 จากไตรมาสที่แล้ว และลดลงร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลง ได้แก่ PCBA, PWB, IC และ HDD โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 18.5, 16.5, 8.5 และ 3.6 ตามลำดับ สาเหตุจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง อันเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์และหยุดกิจการซื้อขาย ทำให้ไม่มีคำสั่งซื้อใหม่ หลายโรงงานได้ลดกำลังการผลิต กระทบต่อห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนทำให้การสต็อกสินค้าและชิ้นส่วนไม่เพียงพอ
  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ Semiconductor devices transistor และ Printer โดยปรับตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.2 และ 2.1 ตามลำดับ

การนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ในไตรมาสที่ 2/2563 มีการนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รวมมูลค่า 8,736.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากไตรมาสที่แล้ว และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

  • สินค้าหลักที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6
  • สินค้าหลักที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลดลงร้อยละ 16.2 ไดโอด ทรานซิสเตอร์ กลอุปกรณกึ่งตัวนํา และส่วนประกอบ ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.0 วงจรรวม (IC) ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.0 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

ในไตรมาสที่ 2/2563 มีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รวมมูลค่า 8,173.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.8 จากไตรมาสที่แล้ว และลดลงร้อยละ 6.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

  • ตลาดหลักที่การส่งออกปรับตัวลดลง ได้แก่ ยุโรป อาเซียน และญี่ปุน ลดลงร้อยละ 26.5, 25.1 และ 4.0 ตามลำดับ
  • โดยส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 11.7 และวงจรรวม (IC) ลดลงร้อยละ 11.8 ในขณะที่ไดโอด ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์กึ่งตัวนํา และส่วนประกอบปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.4 และ เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  


แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 คาดว่าดัชนีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 2.9 และ 1.9 ตามลำดับ เนื่องจากได้รับผลบวกจากวัฏจักรของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G Data Center และผลิตภัณฑ์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ซึ่งทำให้มีความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น

 

อ่านต่อ