การวางแผนการผลิต, การวางแผนการผลิตในโรงงาน, การวางแผนการผลิตรวม, การวางแผนการผลิตรวม คำนวณ, การวางแผนการผลิตสินค้า, Factory Max, FEDRA, APS : FEDRA, FEDRA system, MES system, Manufacturing Execution System software, Production Planning

เข้าสู่โลกของ Smart Factory ด้วย MES : การวางแผนการผลิต

อัปเดตล่าสุด 8 พ.ค. 2566
 • Share :
 • 2,645 Reads   

สำหรับ Smart Factory แล้ว การใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาทำงานร่วมด้วยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เช่นเดียวกับระบบจัดการการผลิต (Manufacturing Execution System : MES) โดยหนึ่งองค์ประกอบสำคัญคือ การวางแผนและการจัดตารางเวลาการผลิต ที่จะใช้ Advanced Planning and Scheduling (APS) มาจัดการ ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบสแตนด์อโลน หรือรวมเข้ากับ Manufacturing Execution System (MES) และโซลูชันซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้

หนึ่งในปัญหาโลกแตกของอุตสาหกรรมการผลิต คือจะวางแผนการผลิตอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือจะลดปัญหาที่เกิดจากการวางแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ทำให้ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การวางแผนการผลิตทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ระบบการวางแผนและกำหนดตารางเวลาการผลิตขั้นสูง (Advanced Planning and Scheduling System : APS)

การวางแผนการผลิต, การวางแผนการผลิตในโรงงาน, การวางแผนการผลิตรวม, การวางแผนการผลิตรวม คำนวณ, การวางแผนการผลิตสินค้า, Factory Max, FEDRA, APS : FEDRA, FEDRA system, MES system, Manufacturing Execution System software, Production Planning

APS ได้ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่ง HYDRA X และ FEDRA ก็เป็นหนึ่งใน APS ที่ได้รับความนิยม สามารถใช้เพื่อวางแผนทั้งการดำเนินงานที่เรียบง่ายและแผนการผลิตที่ซับซ้อนดำเนินงานอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น ด้วยการนำเอานวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวางแผน

การวางแผนการผลิต, การวางแผนการผลิตในโรงงาน, การวางแผนการผลิตรวม, การวางแผนการผลิตรวม คำนวณ, การวางแผนการผลิตสินค้า, Factory Max, FEDRA, APS : FEDRA, FEDRA system, MES system, Manufacturing Execution System software, Production Planning

APS : FEDRA ช่วยอะไรได้บ้าง

 • ใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ลดเวลาการบำรุงรักษาและการปรับตั้งค่าเมื่อเปลี่ยนการผลิต (Setup Time) ให้เหลือน้อยที่สุด
 • ปรับปรุงการใช้แรงงานให้เหมาะสม
 • เพิ่มผลผลิตสูงสุด

APS : FEDRA  มีฟังก์ชันพื้นฐานในการวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรและเครื่องจักรตลอดจนตัวช่วยในการวางแผนงานและการประเมินอย่างง่าย ทำให้สามารถวางแผนการผลิตแบบ Finite Capacity Planning หรือการวางแผนการผลิตจากข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แผนงานออกมาสอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงในโรงงานมากที่สุด ซึ่งการวางแผนแบบนี้จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรเข้ามาสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบทราบถึงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

Assisted Planning เป็นฟังก์ชันที่สร้างความโปร่งใสและช่วยให้วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการแสดงผลแบบกราฟิก นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการวิเคราะห์ปริมาณงานเพื่อดูได้ทันทีว่าการผลิตมีปริมาณมากน้อยเพียงใดและมีกำลังการผลิตคงเหลือเท่าไร รวมถึงการจัดการใบสั่งงานแบบดิจิตอลที่ช่วยให้สร้างและจัดการใบสั่งงานได้โดยตรงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สามารถส่งไปในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยไม่ต้องใช้กระดาษ

การวางแผนการผลิต, การวางแผนการผลิตในโรงงาน, การวางแผนการผลิตรวม, การวางแผนการผลิตรวม คำนวณ, การวางแผนการผลิตสินค้า, Factory Max, FEDRA, APS : FEDRA, FEDRA system, MES system, Manufacturing Execution System software, Production Planning

การวางแผนการผลิต, การวางแผนการผลิตในโรงงาน, การวางแผนการผลิตรวม, การวางแผนการผลิตรวม คำนวณ, การวางแผนการผลิตสินค้า, Factory Max, FEDRA, APS : FEDRA, FEDRA system, MES system, Manufacturing Execution System software, Production Planning

การวางแผนทรัพยากรขั้นสูงใน APS : FEDRA

นอกจากเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่เราต้องวางแผนงานแล้วยังมีเครื่องมือ แรงงานคน  พลังงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน

 • การวางแผนทรัพยากรระดับที่ 2 สามารถนำเอาเครื่องมือ (Tools) และทรัพยากรอื่นๆมาร่วมวางแผน ทำให้เราเห็นภาพรวมของการผลิตชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • ใช้การวางแผนกำลังคนแบบบูรณาการเพื่อให้การวางแผนการผลิตสอดคล้องกับการปรับใช้บุคลากร รวมถึงการบริหารทักษะพิเศษของบุคลากร
 • ใช้การวางแผนวัสดุเชิงคาดการณ์เพื่อแสดงภาพคำสั่งซื้อทางอ้อม โดยตรวจสอบจากความสัมพันธ์ของวัสดุ ช่วยให้สามารถติดตามการจัดหาวัสดุได้
 • การวางแผนความต้องการพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิต จะช่วยให้คุณสามารถจัดการโหลดพลังงานที่จะเกิดขึ้นสูงสุด ช่วยป้องกันปัญหาพลังงานไม่เพียงพอต่อการผลิตได้

การวางแผนการผลิต, การวางแผนการผลิตในโรงงาน, การวางแผนการผลิตรวม, การวางแผนการผลิตรวม คำนวณ, การวางแผนการผลิตสินค้า, Factory Max, FEDRA, APS : FEDRA, FEDRA system, MES system, Manufacturing Execution System software, Production Planning

กระบวนการสร้างแบบจำลองขั้นสูงใน APS : FEDRA

การวางแผนการผลิตที่ซับซ้อนจำเป็นต้องมีเงื่อนไขการทำงานที่หลากหลาย ทั้งจำนวนเงื่อนไขและลำดับการพิจารณาเงื่อนไขเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุด ตัวอย่างเช่น

 • การสร้างแบบจำลองโดยละเอียดของความสัมพันธ์และเงื่อนไขทั่วไปที่จำเป็นสำหรับการวางแผนแบบพิเศษ เช่น การส่งเสริมการขาย รายการสินค้ากลางที่ใช้ร่วมกัน หรือการใช้งานเครื่องจักรร่วมกันในการผลิต 
 • การวางแผนเวลาที่ใช้ตั้งเครื่องมือ เมื่อเปลี่ยนรุ่นผลิต (Setup Time) โดยรวมให้สั้นที่สุด
 • การสั่งแยกคำสั่งผลิตให้เล็กลงเป็นหลายชุดเพื่อความคล่องตัวในการวางแผนและการผลิต
 • วางแผนการผลิตข้ามใบสั่งซื้อที่มีรายการชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกัน

การวางแผนการผลิต, การวางแผนการผลิตในโรงงาน, การวางแผนการผลิตรวม, การวางแผนการผลิตรวม คำนวณ, การวางแผนการผลิตสินค้า, Factory Max, FEDRA, APS : FEDRA, FEDRA system, MES system, Manufacturing Execution System software, Production Planning

จากตัวอย่างการใช้งาน APS : FEDRA จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายฟังก์ชันที่ช่วยให้การวางแผนการผลิตทำได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากท่านใดที่สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการให้ทีมงานวิศวกรของเราเข้าไปสาธิตการทำงาน สามารถติดต่อเราบริษัทแฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด ได้ที่เบอร์ 02-333-8888 ครับ

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่
Factory Max Co., Ltd.
บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด

โทร. 02-333-8888
www.factorymax.co.th
Line: @Factorymax

 

#วางแผนการผลิต #การวางแผนการผลิต #เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต #การวางแผนการผลิตในโรงงาน #การวางแผนการผลิตรวม #การวางแผนการผลิตรวม คำนวณ #การวางแผนการผลิตสินค้า #Factory Max #FEDRA #APS FEDRA #FEDRA System #APS #Smart Factory #Industrial4.0 #Software #Production Planning #Manufacturing