บริการสอบเทียบ ด้านอุณหภูมิและความชื้น ด้วย Chill Mirror Hygrometer จาก Q.R.Service and Calibration

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ISO/IEC 17025 ด้านอุณหภูมิและความชื้น

อัปเดตล่าสุด 30 ม.ค. 2563
  • Share :
  • 2,582 Reads   

เมื่อการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ช่วยรักษาความถูกต้อง และความแม่นยำให้กับเครื่องมือวัด โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่เหมาะสมนั้น ควรได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อให้ผลการวัดสามารถเชื่อถือได้ มีความถูกต้องและแม่นยำ อันเป็นหัวใจสำคัญของการวัดผลในกระบวนการผลิต  บริษัท Q.R.Service and Calibration จึงได้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม นอกสถานที่ สำหรับการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ และความชื้นของ Climatic Chamber ด้วย Chill Mirror Hygrometer ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่สามารถสอบเทียบ Dew-Point Temperature ตั้งแต่ +1 °C ถึง + 60 °C และ/หรือ หน่วยความชื้นสัมพัทธ์ 30 % ถึง 95 % ที่อุณหภูมิอากาศตั้งแต่ 25 °C ถึง 50 °C 

เมื่อไหร่ที่คุณควรทำการสอบเทียบเครื่องมือ

  • เมื่อเครื่องมือวัดอยู่ในสภาวะที่เสื่อมสภาพจะทำให้ผลจากการวัดที่มีความน่าเชื่อถือน้อยลง และส่งผลต่อคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ลดลง
  • เมื่อเครื่องมือวัดเริ่มให้ข้อมูลการวัดที่ผิดพลาดไปจากค่าเดิมที่กำหนดไว้

ทำไมต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดด้วย ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและปฏิบัติการสอบเทียบ ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO (International Standards Organization) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ IEC (International Electro technical Commission)

โดยมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดูแลครอบคลุมไปถึงระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ข้อกำหนดด้านบริการ ข้อกำหนดด้านวิชาการ รวมถึงปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการดำเนินการสอบเทียบ ทำให้เครื่องมือวัดที่ได้รับการสอบเทียบด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล

บริการสอบเทียบ ด้านอุณหภูมิและความชื้น ด้วย Chill Mirror Hygrometer จาก Q.R.Service and Calibration

ความชื้นสัมพัทธ์คือ ค่าร้อยละของอัตราส่วนระหว่างปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ขณะนั้นเทียบกับปริมาณไอน้ำมากสุดที่จะมีอยู่ได้ในอากาศที่อุณหภูมิเดียวกัน 

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (dew-point temperature) คือจุดไอน้ำกลั่นตัว อุณหภูมิที่ทำให้ไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศควบแน่นเป็นน้ำ ซึ่งหมายความว่าปริมาณของไอน้ำที่อยู่ในอากาศเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว

ในที่นี้ จะทำการสอบเทียบ Climatic Chamber ด้วยเครื่องมือ Chill mirror Hygrometer ซึ่งจะทำการวัดอุณหภูมิของไอน้ำที่เกิดการควบแน่นบนผิวกระจกของ dew point sensor 

Q.R.Service and Calibration สามารถให้บริการสอบเทียบ Dew-Point Temperature ตั้งแต่ +1 °C ถึง + 60 °C และ/หรือ หน่วยความชื้นสัมพัทธ์ 30 % ถึง 95 % ที่อุณหภูมิอากาศตั้งแต่ 25 °C ถึง 50 °C

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Q.R.Service and Calibration Co.,Ltd.

บริษัท คิว.อาร์.เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัด

โทร: 02-946-9988
Email: Calibration@qualityreport.co.th 
website: www.qualityreport.co.thที่มา : Q.R.Service and Calibration Co.,Ltd.