1 - 1 of 3 Articles

053-สงครามการค้า-อินเดียปากี-ประท้วงฮ่องกง-เกาหลีญี่ปุ่น-เบร็กซิท

จับตา! 5 ประเด็นร้อน เขย่าเศรษฐกิจโลก

5 สถานการณ์ นัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย “สงครามการค้า” ปัจจัยหลัก และยังมีเพิ่มอีกหลายปัจจัย ทั้งวิกฤตแคชเมียร์ การประท้วงในฮ่องกง ความขัดแย้งเกาหลีใต้-ญี่ปุ่น และสถานการณ์เบร็กซิท

หรือความขัดแย้งเกาหลีใต้ - ญี่ปุ่น เป็นผลพวงสงครามการค้า?

รัฐบาลญี่ปุ่นเผย คาดเตรียมนำชื่อเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อ “White Country” ภายในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าในเดือนสิงหาคม อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กระทบหนัก

4 อุตสาหกรรม รับผลกระทบ ความขัดแย้งเกาหลีใต้-ญี่ปุ่น

หากเกาหลีใต้ถูกนำออกจากรายชื่อ White Country จริง การส่งออก Machine Tools ต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน