1 - 1 of 1 Articles

ITAP NSTDA จัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย” วันที่ 6 ต.ค.63

ฟรี ! ITAP สวทช. จัดสัมมนาหัวข้อ “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย” วันที่ 6 ต.ค.63

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 1 คน /นิติบุคคล เท่านั้น โดยรับสมัครภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563