1 - 1 of 1 Articles

ม. หอการค้าไทย ชี้ อิเล็กทรอนิกส์, ไอที, เครื่องมือแพทย์, อาหารเสริม บุญหล่นทับ ต่างชาติสนใจตั้งฐานการผลิตในไทย หลังโควิด-19

ม. หอการค้าไทย ชี้ อิเล็กทรอนิกส์, ไอที, เครื่องมือแพทย์, อาหารเสริม บุญหล่นทับ ต่างชาติสนใจลงทุน หลังโควิด-19

ม. หอการค้าไทย เผยผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ FDI ไทยของผู้ประกอบการ ในงานแถลงข่าว “บุญหล่นทับหรือกรรมซ้ำเติม?...ฐานการผลิตไทยกับ CLMV หลัง COVID-19”