1 - 1 of 3 Articles

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2563 กันยายน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ย. 63 ปรับขึ้นต่อเนื่อง หวั่นโควิด-19 ระบาดรอบสอง ห่วง SMEs เลิกกิจการหลังสิ้นสุดการพักชำระหนี้ ต.ค.นี้

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ย. 63 อยู่ที่ 85.2 ปรับขึ้นจากระดับ 84.0 ในเดือนก่อน เอกชนหวั่นโควิด-19 ระบาดรอบสอง ห่วง SMEs เลิกกิจการหลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2563 สิงหาคม

ดัชนีอุตฯ ขยับขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 4 หลังปลดล็อกเฟส 6 วอนรัฐออกมาตรการกระตุ้น ศก. ยืดชำระเงินกู้ SMEs ไปอีก 2 ปี

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ส.ค. 63 อยู่ที่ 84.0 เพิ่มขึ้น 1.5 ภาคการผลิตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล อาหาร และวัสดุก่อสร้าง

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2563 กรกฎาคม

สัญญาณบวกการผลิตฟื้น ดันความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมขยับขึ้น 3 เดือนต่อเนื่อง

ส.อ.ท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ก.ค. 63 อยู่ที่ 82.5 เพิ่มขึ้น 2.5 ชงรัฐขยายมาตรการช่วย SMEs ถึงสิ้นปี เร่งเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจ