1 - 2 of 35 Articles

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) กุมภาพันธ์ 2563

สศอ. เผย MPI เดือนกุมภาพันธ์ 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและภัยแล้ง แต่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บางอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว …

สศอ. เผย MPI เดือนกรกฎาคมหดตัวร้อยละ 3.23 ผลจากการค้าโลกชะลอตัวต่อเนื่อง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2562 หดตัวลงร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่อง

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มิถุนายนและไตรมาส 2 ปี 2562

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายนหดตัว เหตุได้รับผลจากการค้าโลกชะลอตัว ทั้งยังส่งผลถึงดัชนีในไตรมาสที่ 2 ปรับตัวลดลงตาม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มิถุนายน 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ขยายตัวขึ้นร้อยละ 4.7 จากปีที่แล้ว เนื่องมาจากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ โดยอุตสาหกรรมที่มีการขยาย ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตาลทราย เครื่องปรับ…