1 - 1 of 6 Articles

ดัชนีราคาผู้ผลิตไทย 2565 เดือนมิถุนายน และภาพรวมครึ่งปีแรก ม.ค. - มิ.ย.

ดัชนีราคาผู้ผลิตไทย 2565 เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 13.8% ภาพรวมครึ่งปีแรกเพิ่ม 11.5%

'พาณิชย์' เปิดเผยสรุปรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทยปี 2565 ประจำเดือนมิถุนายน และยอดเฉลี่ยรวมครึ่งปีแรก

ดัชนีราคาผู้ผลิตไทย 2565 เดือนพฤษภาคม

ดัชนีราคาผู้ผลิตไทย 2565 เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 13.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

'พาณิชย์' เปิดเผยสรุปรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทยปี 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม และยอดเฉลี่ยรวม 5 เดือน

ดัชนีราคาผู้ผลิตไทย 2565 เดือนเมษายน

ดัชนีราคาผู้ผลิตไทย 2565 เดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 12.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

'พาณิชย์' เปิดเผยสรุปรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทยปี 2565 ประจำเดือนเมษายน และยอดเฉลี่ยรวม 4 เดือน