1 - 1 of 1 Articles

ตัวเลขยื่นขอประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ช่วงเดือนต.ค.62 - มิ.ย.63

ตัวเลข 3 ไตรมาสของปีงบ 63 ยื่นขอประกอบกิจการในนิคมฯ เงินลงทุนพุ่งกว่า 7 หมื่นล้าน

ช่วงเดือนต.ค.62 - มิ.ย.63 มีนักลงทุนยื่นคำขอใบอนุญาตแจ้งเริ่มประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวม163 ราย เพิ่มขึ้น 41 รายจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว