1 - 1 of 1 Articles

สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาฟรี

สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาฟรี "บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่" ส.ค. - ก.ย. 63

สัมมนาฟรีด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ มีกำหนดจัดงาน 3 ครั้งใน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น พิษณุโลก และกรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน