1 - 1 of 1 Articles

สมอ. เร่งประกาศ

สมอ. เร่งประกาศ "ยางหล่อดอกซ้ำ" เป็นสินค้าควบคุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

สมอ. เร่งประกาศให้ยางหล่อดอกซ้ำเป็นสินค้าควบคุม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อดอกยาง จะต้องขออนุญาตการทำ ฝ่าฝืนโทษหนัก