1 - 1 of 1 Articles

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย เฟส 1 ระยะเวลา 5 ปี จะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และเกษตรแปรรูป

ก.อุตฯ ดันแผนพัฒนาอุตฯ เครื่องจักรกล มุ่งสนับสนุนเกษตรแปรรูป ปฏิรูปโครงสร้างศก. ลดการพึ่งพาต่างประเทศ

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย เฟส 1 ระยะเวลา 5 ปี จะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และเกษตรแปรรูป