1 - 3 of 41 Articles

ย้อนมองสถานการณ์ Machine Tools ไทย 2018

ปี 2018 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เราจึงจะมาดูกันว่า ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมานั้น ภูมิภาคเอเชีย และประเทศไทย มีแนวโน้มเช่นไร