1 - 1 of 1 Articles

วว.จัดงานสัมมนา “การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ New Normal” วันที่ 22 กันยายน 2563

วว. ชี้ เทคโนโลยีแบบ New Normal หนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

วว. จัดสัมมนา “การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ New Normal” เมื่อ 22 ก.ย. 63 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด กท.อุดมศึกษาฯ เป็นประธาน