1 - 1 of 2 Articles

สคช. ร่วม สมาคมแม่พิมพ์ จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อการรับรอง …

23 พ.ย. นี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือเเพทย์