1 - 1 of 3 Articles

วว. ผนึกกำลัง ภาครัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ของประเทศ

วว. ผนึกกำลัง ภาครัฐ-เอกชน ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ของประเทศ

วว. สวทช. สมอ. และโชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง ร่วมลงนามสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

วว. รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก.17025 -2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) ในกรอบ Lab ศูนย์ทดสอบและมาตรฐานระบบขนส่งทางราง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ศูนย์ทดสอบและมาตรฐานระบบขนส่งทางราง แห่งแรกในไทยได้การรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 ด้านระบบราง

ศทร. ได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2561 เพื่อทดสอบทางกลของโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ รวมถึงชิ้นงานเชื่อมของเหล็ก เหล็กกล้า โลหะผสม และรวมถึงผลิตภัณฑ์ระบบราง

วว.จัดงานสัมมนา “การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ New Normal” วันที่ 22 กันยายน 2563

วว. ชี้ เทคโนโลยีแบบ New Normal หนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

วว. จัดสัมมนา “การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ New Normal” เมื่อ 22 ก.ย. 63 โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัด กท.อุดมศึกษาฯ เป็นประธาน