1 - 3 of 55 Articles

หลักสูตรอบรม  “Exclusive Online Workshop - กลยุทธ์นวัตกรรม After COVID-19 รุ่น 3” วันที่ 1 – 22 มี.ค.64 นี้

หลักสูตร "Exclusive Online Workshop - กลยุทธ์นวัตกรรม After COVID-19 รุ่น 3” วันที่ 1 – 22 มี.ค.64 นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรกลยุทธ์นวัตกรรม After COVID-19 รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 1 – 22 มีนาคม 2564 (3 Module) ผ่าน Zoom โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับคัดเลือก "รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564

ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ” ลดความสูญเสียและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดย สถาบันเพิ่มฯ 23-24 ก.ย. 2563

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรมหลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ” 22-23 ธ.ค. 63 นี้

หลักสูตร “IE Techniques for Productivity Improvement” สำหรับฝ่ายผลิต และฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ **มีค่าอบรม** ผู้สนใจติดต่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  สานต่อภารกิจยกระดับผลิตภาพองค์กรไทย

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สานต่อภารกิจยกระดับผลิตภาพองค์กรไทย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมีมติแต่งตั้งให้ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสถาบันฯ คนใหม่

อบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2563 Future Skills Development Program 2020  หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรม Future Skills Development Program 2020: การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ วันที่ 16 ธ.ค.63 นี้

หัวข้ออบรม Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ วันที่ 16 ธ.ค.63 นี้ จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0

ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” 18-19 พ.ย. 63 นี้ จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรให้ทันกับยุค 4.0​

FTPI Training, OEE: Overall Equipment Effectiveness, 27 October 2020

สถาบันเพิ่มผลผลิต จัดอบรมหลักสูตร "OEE: การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” วันที่ 27 ต.ค. 63

หลักสูตร OEE มุ่งหมายให้ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง

ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ” ลดความสูญเสียและปรับปรุงกระบวนการผลิต โดย สถาบันเพิ่มฯ 23-24 ก.ย. 2563

ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ” โดย สถาบันเพิ่มฯ 23-24 ก.ย. 63 นี้

หลักสูตร “IE Techniques for Productivity Improvement” เหมาะสำหรับวิศวกร หัวหน้างาน และผู้จัดการ จากฝ่ายผลิต หรือฝ่ายปรับปรุงคุณภาพ ผู้สนใจติดต่อฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มฯ เร่งช่วยผู้ประกอบการผ่านบริการ “S.O.S. ร่วมสู้ไปด้วยกัน เดินหน้าฝ่าวิกฤต”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมเข้ารับบริการจากทางสถาบัน ที่จะช่วยฟื้นฟูธุรกิจจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SM…

สถาบันเพิ่มฯ ขอเชิญร่วมอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 19-20 ส.ค.นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดฝึกอบรม Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0) เพื่อลดความสูญเปล่า ตลอดกระบวนการทำงาน รองรับควา…

สถาบันเพิ่มฯ ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ Reboot Productivity ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการภาคการผลิตทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการ Reboot Productivity ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับผลิตภาพได้อย่างเป็นระบบ…

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม “การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่” 30-31 ก.ค.นี้

หลักสูตรเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอน ทั้งการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย การจัดเก็บสินค้า การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเคร…

8 แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคต (8 Industry’s Mega Trend)

8 แนวโน้มหลักที่จะมาปรับโฉมการดำเนินธุรกิจ ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ครอบคลุมด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กติกาโลก ระเบียบการค้า และการเมื…

สถาบันเพิ่มฯ ชวนร่วมอบรม “การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์” 23 ก.ค.นี้

การบำรุงรักษาและใช้งานเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง ด้วยการประสานการทำงานระหว่างฝ่ายซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิต จะทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” 15-16 ก.ค.นี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชวนเข้าอบรมหลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ เพื่อผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุน…

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม “ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ ในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ” 22 ก.ค.นี้

หลักสูตรอบรมจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึง ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่ว…

สถาบันเพิ่มฯ เปิดอบรม Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม) 2-3 ก.ย.63 นี้

หลักสูตรอบรมเพื่อการใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา ผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงวางแผนและดำเนินการ TPM ได้อย่างเป็น…

สถาบันเพิ่มฯ จัดฝึกอบรม “Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)” 30 มิ.ย.63 นี้

หลักสูตรอบรมเพื่อปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

สถาบันเพิ่มฯ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” 25-26 มี.ค.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชวนเข้าอบรม “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ เพื่อผู้ประกอบการสามารถลดต้…

สถาบันเพิ่มฯ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม “การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์” 1 เม.ย.นี้

เทคนิค “การบำรุงรักษาด้วยตนเอง” ในการทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) โดยเป็นการบำรุงรักษาระหว่างพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงและพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อให้มีการบำรุงรักษาและใช้ง…