1 - 1 of 1 Articles

สมอ. แถลงผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ 2563

สมอ. โชว์ผลงานปี 63 กำหนดมาตรฐานกว่า 300 เรื่อง ออกใบอนุญาตกว่า 10,000 ฉบับ

สมอ. แถลงผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ 2563 ทำได้เกินเป้าหมายทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการกำหนดมาตรฐานของไทยที่ทำได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์