1 - 1 of 3 Articles

ส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่, ส่งออกรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ยอดส่งออกกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ต.ค. 63 ลดลงทุกตลาด ยกเว้นอเมริกาเหนือ

เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่าส่งออก 65,030.28 ลบ. ลดลง 6.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สภาวะการส่งออกกลุ่มยานยนต์ลดลงทุกตลาด ยกเว้นอเมริกาเหนือส่งออกรถปิคอัพเพิ่มขึ้น

ส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่, ส่งออกรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนกันยายน 2563

ยอดส่งออกกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ก.ย. 63 ลดลงเกือบ 25% จากเดือนก่อน

เดือนกันยายน 2563 มีมูลค่าส่งออกรวม 58,887.94 ลบ. ลดลง 24.81% จากเดือนก่อน ภาพรวม 3 ไตรมาสแรกมีการส่งออกรวม 455,524.78 ลบ. ลดลง 31.20% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่, ส่งออกรถจักรยานยนต์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ยอดส่งออก กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ส.ค. 63 ลดลงเกือบ 28%

ในเดือนสิงหาคม 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการส่งออกทั้งสิ้น 51,278.89 ล้านบาท ลดลง 27.80% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว