1 - 1 of 3 Articles

รับอานิสงส์โควิด คาด อุตฯ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปี 2020 โตทุบสถิติ

รับอานิสงส์โควิด คาด อุตฯ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปี 2020 โตทุบสถิติ

คาดการณ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกในปี 2020 นี้จะเติบโตถึง 2.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลจากการทำงานทางไกล (Remote-working)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2563 Q3 การผลิต การส่งออก การนำเข้า

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 3/2563 และแนวโน้มไตรมาสที่ 4/2563

ภาพรวมอุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 3/2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 10% แต่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน 3.6%

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2563 Q2 การผลิต การส่งออก การนำเข้า

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2/2563 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2563

ภาพรวมอุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 2/2563 ตกลงเพียงเล็กน้อย และจะปรับตัวขึ้นอีกในไตรมาสถัดไป ผลจาก 5G Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT