1 - 1 of 1 Articles

ฺจากต้นน้ำสู่ผู้บริโภค เมื่อผู้ผลิตวัสดุผันตัวสู่วงการออกแบบ

Eco-Friendly เทรนด์ธุรกิจแห่งทศวรรษ 2020

ในทุกผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องใช้ “วัสดุ” เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน หลายบริษัทได้เล็งเห็นจุดประสานในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์