1 - 1 of 2 Articles

“Restoring Incomes; Recovering Job ” ผลกระทบโควิดต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทย

ธนาคารโลก เผยรายงานตามติดเศรษฐกิจไทย ชี้ "จะกอบกู้รายได้ ต้องฟื้นฟูการจ้างงาน"

ธนาคารโลก เผยข้อมูล "รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย" ฉบับล่าสุด ผ่าน Facebook Live ภายใต้หัวข้อ “Restoring Incomes; Recovering Job”

สภาหอการค้าฯ จับมือ กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ผลักดันแก้ปัญหาแรงงานไทย จ้างงานรายชม.-เงินเดือนค่าจ้างช่วงโควิดหักภาษีได้ 3 เท่า

สภาหอการค้าฯ จับมือ กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ผลักดันแก้ปัญหาแรงงานไทย จ้างงานรายชม.-เงินเดือนค่าจ้างช่วงโควิดหักภาษีได้ 3 เท่า

แถลง 4 ข้อเสนอ แนวทางของไทยต่ออนุสัญญา ILO 87 และ 98, การจ้างงานรายชม., จัดทำ Big Data แรงงานไทย, และรับรองหลักสูตรของสถานประกอบการ