1 - 1 of 1 Articles

4IR กับเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่

บทวิเคราะห์และอธิบายอธิบายการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการค้าของโลกในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 หรือยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดและกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน