1 - 1 of 15 Articles

สิทธิประโยชน์ boi 2564 ลงทุน เครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล

BOI เร่งยกระดับผู้ประกอบการ สู่ Industry 4.0 พร้อมขยายเวลามาตรการสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับ SMEs

บอร์ดบีโอไอ เคาะมาตรการสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและบริการให้เป็นระบบอัจฉริยะ และก้าวไปสู่ Industry 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 100% ของเงินลงทุน

รถจักรยานไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า สถานีชาร์จอีวี สิทธิประโยชน์ boi 2564

บีโอไอ สร้าง Ecosystem “ยานพาหนะไฟฟ้า รวม E-Bike” ส่งเสริมครบวงจร สถานีชาร์จ-แพลตฟอร์มอีวี

มาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ล่าสุด บอร์ดบีโอไอมีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เพิ่มเติมกิจการรถจักรยานไฟฟ้า (ELECTRIC BICYCLE หรือ E-BIKE) เข้าร่วมมาตรการ

บีโอไอ เคาะ 3 มาตรการส่งเสริมลงทุน 2564 วัคซีนโควิด-ฮับผลิตยานยนต์ไฟฟ้า-สิ่งแวดล้อม

บีโอไอ เคาะ 3 มาตรการส่งเสริมลงทุน วัคซีนโควิด-ฮับผลิตยานยนต์ไฟฟ้า-สิ่งแวดล้อม

บอร์ดบีโอไอ เห็นชอบ 3 มาตรการสำคัญส่งเสริมการลงทุน พัฒนาวัคซีนและยา ลดผลกระทบโควิด กระตุ้นไทยเป็นฮับผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม

BOI มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 5 ด้าน ขอรับการส่งเสริมปี 2565

บีโอไอ ออกมาตรการพิเศษ "ปรับปรุงประสิทธิภาพ 5 ด้าน" ยื่นภายในสิ้นปี 2565

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในภาคการผลิต-บริการ 5 ด้าน รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 3 ปี สัดส่วน 50% ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร ยื่นขอรับการส่งเสริมได้ภายในสิ้นปี 2565

boi สิทธิประโยชน์ 2564

มติบอร์ด BOI 30 มิ.ย. 2564 ดึงลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์-บรรจุภัณฑ์-ดิจิทัล

บอร์ดบีโอไอ อนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์ ดึงลงทุนอุตฯ ต้นน้ำของอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับกิจการ Smart Packaging ลดซ้ำซ้อนอุตฯ ดิจิทัลเหลือประเภทเดียว

SMEs ไทย อัศวินม้าขาว ปี 63 ท่ามกลางวิกฤตโควิด

SMEs ไทย อัศวินม้าขาวท่ามกลางโควิด BOI เดินหน้า มาตรการสนับสนุนต่อเนื่องปี'64

ส่อง "มาตรการส่งเสริม SMEs" ของบีโอไอ ภายหลังผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการ ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

BOI ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนบริษัทในตลาดหุ้น ปี 2564

BOI ส่งเสริมบริษัทในตลาดหุ้น SET - mai เข้าถึงแหล่งทุน

บอร์ดบีโอไอหนุนบริษัทที่ได้ส่งเสริมจดทะเบียนในตลาด SET – mai โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีนิติบุคคลเพิ่ม 100% ของเงินลงทุน

บีโอไอ ออกสิทธิประโยชน์

บีโอไอ ออกสิทธิประโยชน์ "ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต" ยกเว้นภาษี 50% นาน 3 ปี

บีโอไอ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2565

บีโอไอเคาะแพคเกจลงทุนปี 64 กระตุ้นโครงการใหญ่-เล็ก หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว

บีโอไอเคาะแพคเกจลงทุนปี 64 กระตุ้นโครงการใหญ่-เล็ก หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว

บีโอไอไฟเขียวมาตรการชุดใหญ่ ปี 2564 ขยายเวลาส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ , หนุนเขตส่งเสริมกิจการพิเศษใหม่ “การแพทย์จีโนมิกส์”

 บีโอไอเร่งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อลงทุน หนุนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

บีโอไอเร่งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อลงทุน หนุนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

BOI กระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างเร่งด่วน ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี'63 มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 65 โครงการ เงินลงทุนรวม 14,710 ลบ.

บีโอไอสนับสนุนไทย ขึ้นแท่นฐานผลิตยานยนต์แบตเตอรี่

บีโอไอ สนับสนุนไทย ขึ้นแท่นฐานผลิต "ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่"

เปิดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข BOI เพื่อขอรับการส่งเสริมการผลิตยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า และเรือไฟฟ้า

BOI promotion 2020 - มาตรการเพิ่มเติม กระตุ้นการลงทุนส่งท้ายปี 2563

บีโอไอ อัดมาตรการกระตุ้นลงทุนส่งท้ายปี 2563 หนุนสังคมสูงอายุ ฟื้นอีวี ชูไทยฐานผลิตในภูมิภาค

บอร์ดบีโอไอ (BOI) ไฟเขียวมาตรการชุดใหญ่ กระตุ้นการลงทุนส่งท้ายปี 2563 ดันไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ การค้า การลงทุน และฐานการผลิตของโลก

มาตรการสนับสนุนการจัดตังสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน (STEM)

BOI หนุนภาคเอกชน จัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงด้าน STEM

บีโอไอ หนุนภาคเอกชนจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 5 ปี, ภาษีนำเข้าเครื่องจักร

บีโอไอเห็นชอบส่งเสริมลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตร แนวทาง BCG เทคโนโลยีขั้นสูง

“บีโอไอ” เห็นชอบส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยแนวคิด BCG

เลขาธิการบีโอไอ เผย บอร์ดบีโอไอ มีมติเห็นชอบส่งเสริมการลงทุนตามหลัก BCG เพิ่มประเภทกิจการด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย

มาตรการพิเศษส่งเสริมการลงทุน

มาตรการพิเศษส่งเสริมการลงทุน "อุตสาหกรรมระบบราง" ขอรับการส่งเสริมได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

บีโอไอ ออกมาตรการพิเศษสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมระบบราง ส่งเสริมการลงทุนครอบคลุมทั้งระบบ ยื่นคำขอรับการส่งเสริมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564