1 - 1 of 2 Articles

นายกฯ เปิดการประชุม CLMVT Forum 2019 ถกความร่วมมือ 5 ประเทศขับเคลื่อนภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย

นายกฯ เน้นย้ำทุกภาคส่วนใน CLMVT ต้องปรับตัว และต้องจับมือกันในการก้าวไปข้างหน้าและแบ่งปัน ไม่ใช่แข่งขันกันอย่างเดียว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตในห่วงโซ่คุณค่าสมัยใหม่ได้