1 - 1 of 1 Articles

รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ซีพี ออลล์ สจล.

ซีพี ออลล์ ผนึก สจล. พัฒนา "เครื่องผลิตกราฟีนระดับอุตสาหกรรม" ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

ซีพี ออลล์ ผนึก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่งเสริมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรม