1 - 1 of 1 Articles

DETI-MARA ลงนาม MOU พัฒนาคน EEC รับเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

DETI-MARA ลงนาม MOU พัฒนาคน EEC รับเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ดีอีทีไอ (DETI) ร่วม สถาบัน MARA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ EEC และใกล้เคียง