1 - 1 of 1 Articles

อุตสาหกรรมไทยอยู่อย่างไรให้รอด ในยุค “Disruptive Technology”

แนวคิดจากคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง “อุตสาหกรรมไทยอยู่อย่างไรให้รอดในยุค Disruptive Technology”