1 - 1 of 1 Articles

ไขความลับ ญี่ปุ่นสร้าง System Integrator

SMEs มองว่าหุ่นยนต์เป็นเรื่องไกลตัว ไม่เว้นแม้ในประเทศญี่ปุ่นเอง ประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุ ขาดแคลนแรงงาน และยังเป็นประเทศที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม แล้วญี่ปุ่นจัดการเรื่องนี้อย่างไร?