1 - 2 of 24 Articles

ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ ค่ายญี่ปุ่น พฤษภาคม 2020

ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ ค่ายญี่ปุ่น พฤษภาคม 2020

Japan Forming Machinery Association เผยยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Machine) ประจำเดือนพฤษภาคม 2020 ปิดที่ 9,830 ล้านเยน ลดลงจากปีก่อน 64.6%

ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ ค่ายญี่ปุ่น เมษายน 2020

Japan Forming Machinery Association (เผยยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Machine) ประจำเดือนเมษายน 2020 ปิดที่ 14,200 ล้านเยน ลดลงจากปีก่อน 47.1%

ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ ค่ายญี่ปุ่น มีนาคม 2020

Japan Forming Machinery Association เผยยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Machine) ประจำเดือนมีนาคม 2020 ปิดที่ 30,140 ล้านเยน ลดลงจากปีก่อน 19.3%

ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ ค่ายญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ 2020

Japan Forming Machinery Association (เผยยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Machine) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ปิดที่ 19,100 ล้านเยน ลดลงจากปีก่อน 31.2%

ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ ค่ายญี่ปุ่น มกราคม 2020

Japan Forming Machinery Association (JFMA) เผยยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Machine) ประจำเดือนมกราคม 2563 ปิดที่ 17,500 ล้านเยน ลดลงจากปีก่อน 31.2%

Metalworking 2. Machine Tools 3. Sheet Metal

แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 2563

ข้อมูลตัวเลขคาดการณ์และบทวิเคราะห์ จากหน่วยงานชั้นนำและผู้เล่นรายใหญ่ ครอบคลุมกลุ่มเครื่องจักรกล เครื่องขึ้นรูปโลหะ และระบบอัตโนมัติ พร้อมชี้ช่องตลาดที่มีศักยภาพ อ่านเพิ่มเติมในข่าวนี้

ยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะญี่ปุ่น พฤศจิกายน 2562

Japan Forming Machinery Association (JFMA) เผยยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Machine) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปิดที่ 22,980 ล้านเยน ลดลงจากปีก่อน 14.7%

ยอดสั่งเครื่องขึ้นรูปโลหะญี่ปุ่น กันยายน 2562

Japan Forming Machinery Association (JFMA) เผยยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Machine) ประจำเดือนกันยายน 2562 ปิดที่ 36,710 ล้านเยน ลดลงจากปีก่อน 3.3%

ยอดสั่งเครื่องขึ้นรูปโลหะญี่ปุ่น กรกฎาคม 2562

ยอดเดือนกรกฎาคมลดลงจากปีก่อนอย่างชัดเจน และลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เครื่องเพลสและหมวดโลหะแผ่นลดลงรวมกันถึง 29.7%