1 - 1 of 2 Articles

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม UNIDO จัดงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน

ก.อุตฯ จัด Green Scrap Metal Thailand 2020 หวังอัดฉีดเงินลงทุนกว่า 560 ลบ. สร้างอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสีเขียว

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม UNIDO จัดงาน Green Scrap Metal Thailand 2020 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน

โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ส่งเสริมผู้ประกอบการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ก.อุตฯ ดัน อุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน คาดเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 500 ล้านบาท

โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ส่งเสริมผู้ประกอบการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ